วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม 5ส.


งานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีพื้นที่ร่วม 5ส โรงพยาบาลรามัน ประจำปี 2562 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวระพินิจกิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 21 มีนาคม 2562


ประชุม เตรียมวางแผน และถอดบทเรียน กิจกรรม 5ส. โดยคณะกรรมการ 5ส. 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5ส.


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 20 มีนาคม 2562

กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 19 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 18 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 15 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 14 มีนาคม 2562


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 13 มีนาคม 2562


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 12 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 12 มีนาคม 2562
กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 8 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 7 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 6 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 5 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 4 มีนาคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 17 มกราคม 2562วันที่ 1 มีนาคม 2562